Vedtekter for Barnas Forening

§ 1 Navn m.v.

Organisasjonens navn er Barnas Forening. Barnas Forening ble stiftet den 10/6-2008 av medlemsorganisasjonene Barnas Vel og School For Life. Barnas Forening sin kontorkommune er Oslo.

§ 2 Formål

Barnas Forening er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som er partipolitisk og religiøs nøytral og som arbeider for å forbedre levevilkår til utsatte barn i u-land gjennom å:

a. Bidra med økomisk støtte og matriell bistand til prosjekter rettet mot utsatte barn.

b. Delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid rettet mot vaare maalgrupper, herunder delta i eller samarbeide med andre organisasjoner med samme (del-) formål.

c. Arbeide for bedre samarbeid og forståelse mellom stater, personer og grupper.

d. Søke å være opinionsdannende på hjemlige og internasjonale problemområder som

har tilknytning til organisasjonens formål.

§ 3 Organisasjonen Barnas Forening

Barnas Forening har disse organer:

1. Årsmøtet som er Barnas Forening's høyeste myndighet (se § 6). Årsmøtet fastsetter retningslinjer for organisasjonens arbeid.

2. Styret som er Barnas Forening's høyeste myndighet mellom årsmøtene (se § 11). Styret leder organisasjonen i tråd med vedtekter og vedtak.

3. Et hovedkontor ledet av en generalsekretær som administrerer det daglige arbeidet i organisasjonen. Alternativt kan styret velge en annen person til å administrere det daglige arbeidet i organisasjonen.

§ 4 Medlemskap

Organisasjoner kan søke om fullverdig medlemskap i Barnas Forening. Medlemmene bidrar med arbeid i tråd med Barnas Forening sine formål og kan selv motta bidrag fra Barnas Forening økonomisk og/ eller i form av produkter og tjenester. Medlemmene har rett til å foreslå representanter til Barnas Forening sitt styre når dette er på valg. Enhver privatperson som slutter seg til Barnas Forening sine formål kan bli støttemedlem når vedkommende har betalt medlemskontingent til Barnas Forening. Støttemedlemmer bidrar til organisasjonen økonomisk og/ eller med frivillig arbeid.

§ 5 Medlemskontingent

Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Dersom medlemskontingenten ikke er betalt etter to purringer, mistes de rettigheter et medlem har. Kontingentkravet sendes imidlertid vedkommende det påfølgende år, men dersom kontingenten heller ikke betales nå, strykes vedkommende i medlemsregisteret.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er Barnas Forening`s høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, ved kunngjøring i pressen eller på Barnas Forening's internettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste.

§ 7 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Barnas Forening

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle Barnas Forening`s årsmelding

2. Behandle Barnas Forening`s regnskap

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontigent

5. Vedta Barnas Forening`s budsjett

6. Velge:

a) Generalsekretær

b) Kommunikasjonsansvarlig

c) Styremedlemmer

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstrordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret

Barnas Forening ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Barnas Forening`s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere Barnas Forening utad.

Styret skal holde møte når generalsekretæren forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av Barnas Forening kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Barnas Forening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 12.

-----------000-----------

 

Copyright Barnas forening | mail post@barnasforening.no